VOORWAARDEN

CORONA MAATREGELINGEN

Algemene Voorwaarden

 • Behandelingen kunnen contant en giraal betaald worden.
 • Henrieke’s Praktijk verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.
 • Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Henrieke’s Praktijk en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massagebehandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Henrieke’s Praktijk voortvloeien.
 • Intake en uw gezondheid: Is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient cliënt dit door te geven aan Henrieke’s Praktijk. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, is het in uw belang dit te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Henrieke’s Praktijk.
 • Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • Henrieke’s Praktijk behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
 • Henrieke’s Praktijk geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de behandeling schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.
 • Tijdens de massagebehandeling dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen, tenzij anders vooraf mondeling is overeengekomen.
 • Annulering van een behandeling is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten van de gevraagde behandeling in rekening gebracht . Henrieke’s Praktijk behoudt zich het recht een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van de praktijk geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Henrieke’s praktijk verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Henrieke’s Praktijk, door ondertekening van het formulier Algemene Voorwaarden.
 • Henrieke’s Praktijk behoudt zich het recht ten alle tijden de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van reden.
 • Henrieke’s Praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandelingen.
 • Henrieke’s Praktijk is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Henrieke’s Praktijk te komen. Henrieke’s Praktijk heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Henrieke’s Praktijk verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Opdrachtgever/cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Tussentijdse wijziging in Henrieke’s Praktijk en andere voorwaarden zijn mogelijk.
 • Henrieke’s Praktijk is WA verzekerd.

Cadeaubonnen

 • Bij inlevering van de cadeaubon vindt géén gehele of gedeeltelijke teruggave van geld plaats.
 • Henrieke’s Praktijk is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte beschadiging aan of op de cadeaubon of voor beschadiging , diefstal of verlies en zoekraken met de post van de cadeaubonnen.
 • Annulering van de door u bestelde cadeaubon is niet mogelijk.
 • Het reproduceren van de cadeaubonnen is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via Henrieke’s Praktijk. Andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd. Doet u dit wel, dan zal er aangifte worden gedaan.
 • Cadeaubonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van geldige handtekening van Henrieke’s Praktijk.
 • De cadeaubonnen zijn alleen inwisselbaar bij Henrieke’s Praktijk
 • Bij verlies van een cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande massagebehandeling. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden tenzij anders vermeld.